koganei nvah

XI LANH

Robot, Xi Lanh Trượt …

VAN KHÍ

Van khí, Van tay…

GIẢM CHẤN

KSHJ, KSHA …

BỘ LỌC

Điều áp, lọc dầu …

BƠM CỐ ĐỊNH

Bơm cố định…

PHỤ KIỆN

Khớp nối, đồng hồ…